Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacij javnega značaja na spletu.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 Naziv organa:

Odgovorna oseba:

Datum prve objave kataloga:

 • 14. 11. 2013

Datum zadnje spremembe:

 • 31. 7. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa:

Javni zavod Knjižnica A.T.Linharta Radovljica izvaja knjižnično dejavnost v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki je javna služba in obsega:

  • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu in storitvah
  • zbira, strokovno obdeluje, vzdržuje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
  • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
  • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiva javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
  • zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
  • izdeluje in vodi knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
  • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
  • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
  • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva in posredovanju informacij,
  • razvija aktivnosti za pridobivanje članov in obiskovalcev,
  • izvaja program informacijskega opismenjevanja,
  • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
  • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja zanimanja za knjižnično gradivo in knjižnične storitve,
  • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
  • razvija bralno kulturo in pismenost pri različnih skupinah prebivalcev,
  • pridobiva in izobražuje uporabnike,
  • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
  • zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva in storitev za posebne potrebe prebivalcev,
  • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
  • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
  • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
  • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice,
  • zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
  • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam z območja, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica,
  • koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za območje, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica,
  • usmerja izločeno knjižnično gradivo z območja, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica.

Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

  • zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,
  • skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

A) Osrednja knjižnica

Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica
Telefon: 04 537 39 00
Spletna stran: https://www.rad.sik.si
Elektronska pošta:

UPRAVA

Direktor
Marko Zupanc ()
Telefon: 04 537 39 06

Tajništvo
Vodja: Katja Smole ()
Telefon: 04 537 39 15

Računovodska služba
Vodja: Eti Kuhar ()
Urša Štros ()
Telefon: 04 537 39 07

STROKOVNE SLUŽBE

Služba za nabavo
Vodja: Sara Klemenčič ()
Telefon: 04 537 39 12

Tehnična služba
Vodja: Klemen Humerca ()
Telefon: 04 537 39 09

Služba za medknjižnično izposojo
Vodja: Katarina Perger ()
Telefon: 04 537 39 03

Služba za domoznanstvo
Vodja: Jure Sinobad ()
Telefon: 04 537 39 00

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Vodja: Urša Štros ()
Telefon: 04 537 39 07

Prireditve
Vodja: Sara Klemenčič ()
Telefon: 04 537 39 12

B) Enote knjižnice:

  • Knjižnica Begunje, Begunje 15c, 4275 Begunje na Gorenjskem
  • Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, Ljubljanska cesta 10, 4260 Bled
  • Knjižnica Bohinjska Bistrica, Trg svobode 3a, 4264 Bohinjska Bistrica
  • Knjižnica Brezje, Brezje 80c, 4243 Brezje
  • Knjižnica Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje
  • Knjižnica Kropa, Kropa 3, 4245 Kropa
  • Knjižnica Lesce, Alpska cesta 58, 4248 Lesce
  • Knjižnica Srednja vas, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas v Bohinju
  • Knjižnica Stara Fužina, Stara Fužina 53a, 4265 Bohinjsko jezero

Organigram: organigram

2.c Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Marko Zupanc, direktor
Naslov: Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica
Telefon: 04 537 39 06
E-mail: 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ razpolaga

  • Evidenca uporabnikov knjižničnih storitev (na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu)
  • Evidenca zaposlenih (na podlagi 12. in 13.  člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti)
  • Evidenca o stroških dela (na podlagi 12. in 16. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti)
  • Evidenca o izrabi delovnega časa (na podlagi 12. in 18. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti)
  • Evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljnega dela (na podlagi 23. člena Zakona o prostovoljstvu)

2.g Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

2.h Povezave na register predpisov ter drugih aktov, pomembnih za delovanje zavoda

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Knjižnice Antona Tomaža Linharta:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Skip to content