O knjižnici

Ime zavoda: Knjižnica A.T. Linharta Radovljica
Skrajšano ime zavoda: Knjižnica ATL
Sedež zavoda: Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica
Uprava in vodstvo: Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica
Direktor: Marko Zupanc
Telefon: 04 537 39 00
Email:
Matična številka: 5055644000
Davčna številka: 55424970
TRR: 01302-6030373823, UJP, urad Kranj

Poslanstvo knjižnice

Knjižnica ATL vse svoje dejavnosti načrtuje skladno s temeljnimi nalogami, ki jih ima vsaka splošna knjižnica. Te opredeljujeta Zakon o knjižničarstvu (v nadaljevanju ZKnj-1, Uradni list RS, št. 87/2001, z dne 8.11.2001) in Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah (sprejet na 10. seji Mednarodnega sveta za Splošni informacijski sistem, Pariz, Unesco, 1994, v sodelovanju z Mednarodno federacijo knjižničarskih združenj IFLA). To so predvsem:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
 • podpiranje individualnega in lastnega ter seveda tudi formalnega izobraževanja na vseh stopnjah;
 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju;
 • nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj osebnosti;
 • spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini;
 • gojenje zavesti o kulturni dediščini in pomenu umetnosti, znanstvenih dosežkov in inovacij;
 • zagotavljanje dostopa do kulturnega sporočila vseh oblik;
 • zagotavljanje državljanom dostop do vseh vrst informacij, nastalih v lokalni skupnosti ali pomembnih zanjo;
 • nudenje ustreznih informacijskih storitev interesnim skupinam;
 • pomoč pri razvijanju informacijske pismenosti in uveljavljanju veščin računalniškega opismenjevanja;
 • podpiranje, sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih skupin, po potrebi tudi lastno uvajanje takih aktivnosti;
 • zagotavljanje dostopnosti in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;
 • zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva;
 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

Zato Knjižnica ATL skuša zagotoviti tudi ustrezen obseg, sestavo in kvaliteto svoje knjižnične zbirke, zlasti njeno aktualnost, dostopnost in prilagojenost potrebam vseh kategorij uporabnikov in ciljem kulturne politike. Zato poleg zgoraj naštetih nalog skuša namen, ki ga ima kot splošna knjižnica, z nabavno politiko še dopolnjevati in nadgrajevati z naslednjimi cilji:

 • delati za zadovoljstvo vseh uporabnikov, članov in potencialnih obiskovalcev knjižnice;
 • s tem obdržati sedanje in pridobiti potencialne uporabnike; povečati število uporabnikov;
 • povečati uspešnost in učinkovitost poslovanja s pomočjo zbirke, ki zadovoljuje potrebe vseh uporabnikov knjižnice;
 • informirati in pomagati vsem kategorijam ciljne javnosti, zadovoljevati potrebe in želje po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu;
 • seznanjati z dosežki preteklega in sedanjega ustvarjanja doma in po svetu ter podpirati dialog med kulturami;
 • zagotoviti ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva glede na potrebe in pričakovanja uporabnikov za čimbolj uravnovešen obrat vsega gradiva;
 • dvigati kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi deli;
 • spodbujati, razvijati in utrjevati pismenost in splošno bralno kulturo;
 • dvigovati zavest o pomenu branja in spodbujati zanimanje ter poznavanje zlasti vrhunske slovenske izvirne ustvarjalnosti s področja leposlovja in humanistike;
 • zagotoviti osnovno gradivo za potrebe vseživljenjskega učenja;
 • spodbujati smotrno izrabo prostega časa;
 • otrokom privzgojiti veselje in potrebo po branju;
 • zadovoljiti potrebe dijakov in študentov po osnovni strokovni literaturi z najrazličnejših področij;
 • otroke navajati na iskanje informacij po strokovni literaturi na različnih medijih;
 • razvijati bralne navade otrok s posebnimi potrebami;
 • zagotavljati raznovrstno gradivo v različnih oblikah, na različnih medijih in v ustreznem številu in tako s svojo knjižnično zbirko potrjevati, da smo informacijsko, izobraževalno, kulturno, socialno in komunikacijsko središče lokalne skupnosti;
 • upravičiti sloves demokratične ustanove v naših lokalnih skupnostih.
Skip to content