Cenik storitev

1. Članarina

a) Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica, Lesce
19,00 €
b) druge enote
14,00 €
c) člani do 18. leta starosti, brezposelni
brezplačna
č) članarina samo za izposojo e-knjig preko spletnega portala Biblos
5,00 €
d) članarina za pravne osebe
19,00 €
Članarina se lahko poravna tudi z darilnim bonom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Ob predložitvi ustreznega potrdila imajo invalidi pravico do uveljavitve popusta v višini 25 % cene.
2. Stroški medknjižnične izposoje: 9,00 € za vsako izposojeno enoto.

3. Stroški zahtevanega obvestila o rezerviranem gradivu: za vsak naslov gradiva znaša 0,50 €.

4. Izjemno podaljšanje roka za izposojo gradiva: 0,50 € za vsako enoto.

5. Zamudnina
a) za knjige, revije, zvočne kasete, medijske komplete: za vsako enoto 0,30 € na dan (tam, kjer je knjižnica odprta manj kot 5 ur na teden, 0,35 € na teden).
b) za videokasete, glasbene zgoščenke, CD-ROM-e, DVD-je, zvočne knjige, elektronske bralnike: za vsako enoto 0,60 € na dan (tam, kjer je knjižnica odprta manj kot 5 ur na teden, 1,00 € na teden).

6. Opomini
Prvi opomin znaša 2,00 €, drugi 2,00 € (+ prvi), tretji 4,00 € (+ prvi in drugi), četrti 5,00 € . Cene opominov se seštevajo. Opomini, ki jih pošilja odvetnik oz. podjetje, se zaračunavajo po odvetniški tarifi oz. tarifi podjetja.

7. Najmanjša možna odškodnina za vsako poškodovano ali izgubljeno enoto znaša 30,00 €. Po oceni je ta vrednost lahko tudi večja. Stroški ponovne katalogizacije in klasifikacije znašajo 6,00 €.

8. Izgubljena izkaznica (s kodo) stane 2,00 €.

9. Nadomestilo za poškodovano škatlico (CD, CD-ROM, zvočna ali videokaseta, zvočna knjiga) znaša 1,50 € , nadomestilo za poškodovano mapo znaša 10 €.

10. Zamenjava kode na gradivu stane 0,50 €.

11. Čiščenje knjižničnega gradiva znaša 0,50 €.

12. Prispevek za uporabo prostorov znaša 2,00 € na vsakega udeleženca, kadar organizatorji tem ne zaračunavajo članarine, šolnine, udeležbe na delavnici ipd., oziroma 4,00 €, kadar organizatorji udeležencem to zaračunavajo. Če se prireditev dogaja zunaj poslovnega časa knjižnice, organizator plača bruto vrednost bibliotekarjeve ure (vsaka začeta ura se obračunava kot cela ura). V izjemnih primerih ima ravnateljica pravico oblikovati ceno po svoji presoji.

13. Fotokopiranje knjižničnega gradiva in izpisi iz računalnika

črnobela fotokopija A4 (1 stran)
0,10 €
barvna fotokopija A4 (1 stran)
1,00 €
črnobela fotokopija A3 (1 stran)
0,15 €
črnobeli izpis A4 (1 stran)
0,10 €
barvni izpis A4 (1 stran)
1,00 €
delni barvni izpis A4 (1 stran)
0,50 €

14. Preslikavanje knjižničnega gradiva

preslikavanje in e-pošiljanje (1 stran)
0,30 €
preslikavanje z dodatno obdelavo
2,00 €

15. Drugo

odpisano gradivo
1,00 €
odpisano gradivo večjih vrednosti
3,00 – 5,00 €
etui za izkaznice
0,30 €
vrečka
0,40 €

16. Če storitve ni v ceniku, pa jo uporabnik zahteva, se naredi poseben izračun. Osnova je porabljen čas in bruto bibliotekarska ura.

18. Druge storitve. Če se pojavi nova storitev ali če stroški storitve presegajo sprejeto ceno, direktorica oblikuje novo ceno in jo posreduje članom knjižničnega sveta.