2. februarja 2021

avtor:

Ni komentarjev

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001, Ur. l. RS, št. 92/15) in 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (Ur. l. RS, št. 63/2010) Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA

Knjižnice A. T. Linharta Radovljica (m/ž)
(za mandatno obdobje petih let)

Pogoji:
• univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) humanistične ali družboslovne smeri,
• pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na področju knjižnične dejavnosti,
• strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
• znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni zahtevnosti – aktivno znanje.

Ob prijavi na razpis morajo kandidati priložiti:
• dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
• življenjepis,
• potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
• načrt razvoja knjižnice za mandatno obdobje,
• potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev oziroma pisno privolitev kandidata, da lahko potrdilo za namene tega razpisa
pridobi Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica,
• potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica oziroma pisno privolitev kandidata, da lahko potrdilo za namene tega razpisa pridobi Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica,
• izjavo, da soglaša, da se lahko njegovi osebni podatki javno obravnavajo na sejah občinskih svetov, če je izbran, in se zanj zaprosi za soglasje oz. mnenje k imenovanju.

Kandidati naj pošljejo prijavo v roku (8) osmih dni priporočeno na naslov: Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta, Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica s pripisom: »Za razpis za direktorja – ne odpiraj!«

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Pustite odgovor

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Prilagoditev strani