Knjižničarji ocenjujemo

 
Moč navade : zakaj počnemo, kar počnemo, in kako lahko to spremenimo
Duhigg, Charles
ocenaocenaocenaocenaocena
UMco, 2015
Zbirka Angažirano
399 strani
priročnik
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Kako navade nastanejo, kako se zasidrajo v naših možganih in kako jih spremenimo.
Knjiga Moč navade, nagra­je­nega raz­i­sko­val­nega novi­narja Charlesa Duhigga, ki na lestvici naj­bo­lje pro­da­ja­nih knjig vztraja vse od svo­jega izida, nas pope­lje do osu­plji­vih znan­stve­nih odkri­tij, s kate­rimi avtor pokaže, zakaj navade obsta­jajo in kako jih lahko spre­me­nimo. Z raz­o­ro­žu­jočo inte­li­genco in spo­sob­no­stjo, da mno­žico podat­kov pre­tvori v pre­pri­čljivo pri­po­ved, nas Duhigg seznani z novim razu­me­va­njem člo­ve­ške narave in njeno zmo­žno­stjo spreminjanja.
Na tej poti bomo spo­znali, zakaj se neka­teri lju­dje ali pa pod­je­tja neu­spe­šno posku­šajo spre­me­niti, dru­gim pa se uspe pre­no­viti prak­tično preko noči. Med bra­njem boste obi­skali labo­ra­to­rije, kjer nevro­znan­stve­niki raz­i­sku­jejo, kako navade delu­jejo in kako se zasi­drajo v naših možga­nih. Ugotovili boste, katere navade so bile ključne za uspeh več­kra­tnega olim­pij­skega zma­go­valca, pla­valca Michaela Phelpsa, izvr­šnega direk­torja kor­po­ra­cije Starbucks Howarda Schultza in borca za člo­ve­kove pra­vice Martina Luthra Kinga, ml.
Prilagoditev strani