Knjižničarji ocenjujemo

 
Moč navade : zakaj počnemo, kar počnemo in kako lahko to spremenimo
Duhigg, Charles
ocenaocenaocenaocenaocena
UMco, 2015
Zbirka Angažirano
399 strani
/
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Kako navade nastanejo, kako se zasidrajo v naših možganih in kako jih spremenimo.
Knjiga Moč navade, nagra­je­nega raz­i­sko­val­nega novi­narja Charlesa Duhigga, ki na lestvici naj­bo­lje pro­da­ja­nih knjig vztraja vse od svo­jega izida, nas pope­lje do osu­plji­vih znan­stve­nih odkri­tij, s kate­rimi avtor pokaže, zakaj navade obsta­jajo in kako jih lahko spre­me­nimo. Z raz­o­ro­žu­jočo inte­li­genco in spo­sob­no­stjo, da mno­žico podat­kov pre­tvori v pre­pri­čljivo pri­po­ved, nas Duhigg seznani z novim razu­me­va­njem člo­ve­ške narave in njeno zmo­žno­stjo spreminjanja.
Na tej poti bomo spo­znali, zakaj se neka­teri lju­dje ali pa pod­je­tja neu­spe­šno posku­šajo spre­me­niti, dru­gim pa se uspe pre­no­viti prak­tično preko noči. Med bra­njem boste obi­skali labo­ra­to­rije, kjer nevro­znan­stve­niki raz­i­sku­jejo, kako navade delu­jejo in kako se zasi­drajo v naših možga­nih. Ugotovili boste, katere navade so bile ključne za uspeh več­kra­tnega olim­pij­skega zma­go­valca, pla­valca Michaela Phelpsa, izvr­šnega direk­torja kor­po­ra­cije Starbucks Howarda Schultza in borca za člo­ve­kove pra­vice Martina Luthra Kinga, ml.